Schedule for IS/THESIS Exam MSMIS THAMMASAT

กำหนดการสอบ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS]

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 1/2562 (ทวิภาค)

infoicon การศึกษาสาเหตุและผลกระทบเชิงลึกของการตกเป็นเหยื่อการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในที่ทำงาน
[An In-Depth Study of the Cyberbullying Victimization Effects in Workplace]

นักศึกษา: พิริยะ กิมาลี
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 14.00 – 15.30 น. ห้อง 418 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (ไตรภาค)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้คลาวด์ซีอาร์เอ็มอย่างต่อเนื่อง
[FACTORS INFLUENCING OF CONTINUANCE INTENTION TO USE CLOUD CRM]

นักศึกษา: ธัญญรัตน์ อิศรวิริยะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 13.00 – 14.30 น. ห้อง 422 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทวอทช์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ
[FACTORS INFLUENCING INTENTION TO PURCHASE SMARTWATCH FOR ELDERLY CARE]

นักศึกษา: แพรว เหล่าสกุลพร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง 422 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่งเพื่อการเฝ้าสังเกตระยะไกล สำหรับการรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
[FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO USE INTERNET OF THINGS FOR REMOTE MONITORING TO PREDICTIVE MAINTENANCE OF MACHINES IN MANUFACTURING INDUSTRY]

นักศึกษา: อักษรา อักษรสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 422 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการการช่วยเหลือทางการเงินผ่านแชทบอท
[THE INFLUENCE ON INTENTION TO USE FINANCIAL ASSISTANCE SERVICES VIA CHATBOT]

นักศึกษา: มานิตา สุวรรณวงศ์พร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 16.00-17.00 น. ห้อง 422 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
[FACTORS AFFECTING INTENTION TO ADOPT AN AUTONOMOUS CAR]

นักศึกษา: ตุลยา ดำรงธรรมวานิช
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก

เวลา 17.00-18.00 น. ห้อง 422 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (ไตรภาค)

infoicon โครงการพัฒนาระบบจัดการบริหารภายในร้านขายผ้า
[TEXTILE INTERNAL SYSTEM FOR MANAGING INFORMATION]

นักศึกษา: ณัฐพล วีรยวรางกูร
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รองศาสตราจารย์ปัญจราศี ปุณณชัยยะ

เวลา 12.30 – 13.30 น. ห้องโดมดำรงค์ (ชั้น 4) อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (รังสิต)

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (ไตรภาค)

infoicon การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในการพยากรณ์การขายต่อเนื่องของยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรณีศึกษา ร้านยาไอแคร์ สาขาเดอะทรีโอ้ อเวนิว
[-]

นักศึกษา: พิมพ์พนิต สิทธินววิธ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 08.00-09.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon การหากฎความสัมพันธ์จากฐานข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ PRIME ของลูกค้าโดยใช้อัลกอริทึม FP-Growth การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อสินค้า PRIME ด้วยเทคนิค RFM และการสร้างแบบจำลองพยากรณ์การขายตามฤดูกาล : กรณีศึกษาของร้านยาในเครือบริษัทไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
[FINIDING ASSOCIATION RULE FROM THE DATABASE OF PURCHASING PRIME BRAND SUPPLEMENTS TO CUSTOMERS USING THE FP-GROWTH ALGORITHM, CUSTOMER SEGMENTATION ACCORDING TO PURCHASING BEHAVIOR OF PRIME PRODUCTS WITH RFM TECHNIQUES AND CREATING SEASONAL SALES FORECASTING MODELS  : A CASE STUDIES OF PHARMACIES CHAIN IN ICARE HEALTH CO., LTD.]

นักศึกษา: สุภาพรรณ คงมณีพรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ความไว้วางใจในการใช้ผลลัพธ์จากระบบแนะนำส่วนบุคคล
[-]

นักศึกษา: ธันย์ชนก สมส่วน
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon รูปแบบของการโฆษณาทางเฟซบุ๊กกับความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร
[TYPE OF FACEBOOK ADVERTISING AFFECTING TO PURCHASE INTENTION OF CUSTOMERS IN BANGKOK]

นักศึกษา: รมย์ชลี เลาหสัจจาพร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 11.00-12.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันทางการเงินที่ยืนยันตัวตนโดยกระบวนการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
[-]

นักศึกษา: นันท์นภัส สายทองแท้
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 13.00-14.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานไลน์แมนแท็กซี่ซ้ำในการรับผู้โดยสารในมุมมองของผู้ขับขี่แท็กซี่ กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
[-]

นักศึกษา: รักษิณา กิจวรวิเชียร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ความตั้งใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
[-]

นักศึกษา: เกศกนก ยิ้มแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
[-]

นักศึกษา: กชกร พินิจรัตนารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (ไตรภาค)

infoicon แพลตฟอร์มระบบสั่งซื้อบรรจุภันฑ์ออนไลน์
[-]

นักศึกษา: ณัฐณิชา หนึ่งสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รองศาสตราจารย์ปัญจราศี ปุณณชัยยะ

เวลา 10.00 – 11.30 น. ห้อง 208 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (ไตรภาค)

infoicon แผนพัฒนากลยุทธ์ระบบสารสนเทศ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
[STRATEGY INFORMATION SYSTEM PLAN, NGERN TID LOR., LTD.]

นักศึกษา: สุจกิจรัฐ วิชาชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร

เวลา 09.30-10.30 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon แผนพัฒนากลยุทธ์ระบบสารสนเทศ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
[-]

นักศึกษา: วิธาสินี รัตนบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร

เวลา 10.30-11.30 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon อิทธิพลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในที่ทำงานต่อความสามารถในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
[EFFECT OF SOCIAL MEDIA USE AT WORK ON CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PERFORMANCE]

นักศึกษา: พิมลพรรณ อภิชนบัญชา
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม

เวลา 11.30-12.30 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (ไตรภาค)

infoicon อิทธิพลของเนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งานจริงต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางโซเชียลคอมเมิร์ซ
[INFLUENCES OF USER-GENERATED CONTENT ON CONSUMER’S PURCHASE INTENTIONS IN SOCIAL COMMERCE]

นักศึกษา: ธันย์ชนก เอี่ยมสถาพร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์

เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง 418 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon การปรับตัวของผู้ขายสินค้าและบริการให้ประสบความสำเร็จสำหรับการใช้งานตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรม
[SELLER SUCCESS ADAPTATION FOR USING E-MARKETPLACE CASE STUDY: HOTEL INDUSTRY]

นักศึกษา: กุลธร สุวิสิทฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์

เวลา 11.00-12.00 น. ห้อง 418 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ผลกระทบของอัตลักษณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่ออัตลักษณ์ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: แพทย์และพยาบาล กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
[-]

นักศึกษา: สิริกาญจน์ ชัยหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์

เวลา 13.00-14.00 น. ห้อง 418 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ปัญหาและแนวทางในการจัดการกับการกลั่นแกล้งบนไซเบอร์ที่มีต่อธุรกิจในประเทศไทย
[PROBLEMS AND GUIDELINES FOR DEALING WITH CYBERBULLYING TOWARDS BUSINESS IN THAILAND]

นักศึกษา: อติภัทร พุ่มเกื้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง 418 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon การศึกษาความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย
[THE STUDY OF THE RELATION WITHIN SMART FARMING ECOSYSTEM IN THAILAND]

นักศึกษา: จิรายุส คุณประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม

เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 418 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

การค้นคว้าอิสระ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (ไตรภาค)

infoicon การยอมรับโมบายแบงก์กิ้งในผู้สูงอายุ
[ADOPTION OF MOBILE BANKING IN THE OLDER ADULTS]

นักศึกษา: ธรรศมน รุ่งรัตนาอุบล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 08.00-09.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลลิบราของเฟซบุ๊ก
[ATTITUDES TOWARDS THE FACEBOOK’S LIBRA CRYPTOCURRENCY]

นักศึกษา: สุมีนมาศ สาธุวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 09.00-10.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ความพร้อมในการยอมรับโมบายเพย์เม้นต์ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก
[-]

นักศึกษา: ชมพูนุท เปรมสมาน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 11.00-12.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันผ่านช่องทางออนไลน์
[-]

นักศึกษา: กรชนก อรุณเนตรทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 13.00-14.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon การใช้เกมมิฟิเคชั่นในบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ของการเรียนระดับอาชีวศึกษาของไทย
[USING GAMIFICATION IN THAI VOCATIONAL E-LEARNING]

นักศึกษา: จักรพงศ์ รินทะวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon การยอมรับการลงทุนผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
[-]

นักศึกษา: พรรนิภา เร่งรัด
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์
[THE STUDY TO COMPARE THE SATISFACTION BETWEEN INTERNET BANKING AND MOBILE BANKING]

นักศึกษา: ปฏินญา ศรีสะอาด
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 16.00-17.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

infoicon ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) เพื่อการออกกำลังกาย
[FACTOR INFUENCING TO USE WEARABLE DEVICE ON EXERCISE]

นักศึกษา: ธารินท์ ตันติเนรมิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

เวลา 17.00-18.00 น. ห้อง 423 อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์) *** ปีการศึกษา 1/2562 (ทวิภาค)