ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 12

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 205 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี

หากไม่สามารถดูรูปได้ click ที่นี่