รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) ปีการศึกษา 2561

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับ ณัทกร ขยายแย้ม ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัลละ 20,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 Click

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)
เรื่อง “Consumer Satisfaction and Repurchase Intention from Cross-border e-Commerce: A Trust-Risk-based Study”
โดย ณัทกร ขยายแย้ม [MSMIS#10]
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย