ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบวันที่ 16 ก.พ. 2563

 

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

 

อนึ่ง โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัว และยื่นเอกสารเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าควรรับเข้าศึกษา จำนวน 18 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา