เชิญร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ กลยุทธ์การทำ Digital Transformation และสถาปัตยกรรมองค์กรมุ่งสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

จะนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างไร  “A Sustainable Strategy for Digital Transformation and Enterprise Architecture towards Thailand 4.0 series” ..มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำ Transformation ทั้งองค์กร และตนเอง ในการเรียนรู้กลยุทธ์การนำใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 2560 เวลา 9:00-16:00 สถานที่: ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หัวข้อหลัก:-

1. Digital Mindset และขั้นตอนการนำใช้ดิจิทัลอย่างยั่งยืน
2. Big Data and Beyond
3. อธิปไตยไซเบอร์ – The next security we need to aware
4. All about “DATA”, The path for being a master

สังคมน่าอยู่ เมื่อเรา #แบ่งปัน (อย่างสร้างสรรค์)

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/jMR8TJ