Course Regulation

ข้อกำหนดหลักสูตร (Course Regulation)

หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้

graduate

1. แผน ก แบบ ก 2 : แผนจัดทำวิทยานิพนธ์

graduation

2. แผน ข: แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

1. แผน ก แบบ ก 2: แผนจัดทำวิทยานิพนธ์

เป็นแผนการศึกษาที่เป็นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ โดย

 • นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบวิชาบังคับ ครบทุกวิชาจำนวน 24 หน่วยกิต และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • นักศึกษาต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
 • การดำเนินการทำและสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541”

2. แผน ข: แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

เป็นแผนการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดย

 • ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระจำนวน 6 หน่วยกิตแทน การสอบประมวลวิชาประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่า
 • นักศึกษาแผน ข มีสิทธิสอบประมวลวิชาได้เมื่อจดทะเบียนสอบผ่านวิชาบังคับจำนวน 24 หน่วยกิต และอยู่ในฐานะชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2 และได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • นักศึกษาต้องสอบประมวลวิชาให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไว้ในระเบียนนักศึกษาจะจดทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษาหรือสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิต และได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ การดำเนินสอบประมวลวิชานั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
 • นักศึกษาต้องสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับ P ก่อนจึงจะสามารถสอบปากเปล่า การค้นคว้าอิสระได้

MSMIS Thammasat คือคำตอบของหลักสูตรยุคใหม่ ที่แท้จริง

 

โครงสร้างหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีคุณภาพเข้มข้น ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ด้านสารสนเทศอย่างครบถ้วน

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผลการศึกษา แบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้

ระดับ ค่าระดับ
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
D 1.00
F 0.00
 1. การนับหน่วยกิตที่ได้ ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S และ / หรือ ระดับไม่ต่ำกว่า C เท่านั้น สำหรับ ลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ D หรือระดับ F ไม่ว่าจะเป็นลักษณะวิชาบังคับหรือวิชาเลือกให้นำมาคำนวณ ค่าระดับเฉลี่ย สำหรับภาคการศึกษานั้น และค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป ในกรณีที่มีวิชาที่เทียบโอนกับวิชาในหลักสูตรให้นำหน่วยกิตนับรวมด้วย แต่ไม่นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยสะสม โดยเทียบโอนให้เฉพาะวิชาบังคับและไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 2. ในการสอบวิชาค้นคว้าอิสระกำหนดให้มีคณะกรรมการสอบวิชาค้นคว้าอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. การวัดผลวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ มี 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
 4. การวัดผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลวิชา แบ่งได้ 2 ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน)

การสำเร็จการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเสนอชื่อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ครบถ้วนแล้วคือ

 1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วนแล้ว ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ (กรณีศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
 3. ได้ระดับ S ในการทำการค้นคว้าอิสระ (กรณีศึกษาแผน ข)
 4. ได้ระดับ P ในการสอบประมวลวิชา (กรณีศึกษาแผน ข)
 5. ได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศ
 6. สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
 7. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541