ที่อยู่

โครงการปริญญาโท MIS
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้อง 119 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2613-2259 , 0-2613-2266 Fax : 0-2226-4505
E-mail : msmis@tbs.tu.ac.th

MSMIS Community

กรอกข้อมูลของท่านสำหรับการจัดทำ MSMIS Community