จะนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างไร  "A Sustainable Strategy for Digital Transformation and Enterprise Architecture towards Thailand 4.0 series" ..มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำ Transformation ทั้งองค์กร และตนเอง ในการเรียนรู้กลยุทธ์การนำใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง   วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 2560 เวลา 9:00-16:00 สถานที่: ห้อง 201...

Read More

จะนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างไร  "A Sustainable Strategy for Digital Transformation and Enterprise Architecture towards Thailand 4.0 series" ..มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำ Transformation ทั้งองค์กร และตนเอง ในการเรียนรู้กลยุทธ์การนำใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง วันที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 9:00-16:00 สถานที่: ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี...

Read More

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 205 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี หากไม่สามารถดูรูปได้ [qodef_button size="" type="" text="click" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon=""...

Read More

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ [qodef_button size="" type="outline" text="ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="http://www.mis.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/Announcement-of-eligible-applicants_122.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight="" margin=""] [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center"...

Read More

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  เรียบร้อยแล้วนั้น   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 19 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ [qodef_button size="" type="outline" text="ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="http://www.mis.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Declared-eligible-studies_MIS-121.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight=""...

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือกดังต่อไปนี้    คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และต้องเคยศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต...

Read More

งานวิจัยหัวข้อ พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud USERS' POST-ADOPTION BEHAVIORS OF CLOUD STORAGE SERVICES   กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ และ รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชา Management  (Best Paper Awards) การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 KU SRC 1 st...

Read More