ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น . บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 43 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 418,...

Read More

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 205 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี หากไม่สามารถดูรูปได้ [qodef_button size="" type="" text="click" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon=""...

Read More

งานวิจัยหัวข้อ พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud USERS' POST-ADOPTION BEHAVIORS OF CLOUD STORAGE SERVICES   กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ และ รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชา Management  (Best Paper Awards) การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 KU SRC 1 st...

Read More