โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 205 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี หากไม่สามารถดูรูปได้ [qodef_button size="" type="" text="click" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon=""...

Read More

งานวิจัยหัวข้อ พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud USERS' POST-ADOPTION BEHAVIORS OF CLOUD STORAGE SERVICES   กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ และ รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชา Management  (Best Paper Awards) การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 KU SRC 1 st...

Read More

    8th ThaiTIMA (Thailand Technology and Innovation Management Association) งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดย: นายอรรฆวุฒิ เล้าอติมาน นักศึกษา MSMIS รุ่นที่ 9 และรองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต (อาจารย์ที่ปรึกษา) ชื่องานวิจัย: การศึกษาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์...

Read More

  Rotary Memorial Yoneyama Foundation องค์กรเอกชนที่ให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา Rotary Yoneyama Scholarships for International Students in Japan, 2017 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษาในญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสาขาวิชาที่เลือก ผู้รับทุนจะได้รับดังนี้ -Undergraduates 100,000 yen/ month -Master’s students 140,000 yen/month -Doctoral students 140,000 yen/month ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 400,000 yen จ่ายเฉพาะในปีแรกหลังจากเดินทางถึงและเข้าปฐมนิเทศที่ประเทศญีปุ่น หมดเขตรับสมัคร...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : นิธิป  ชวนตันติกมล ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Marketing Communication ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Business Intelligence Engineer   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ เพราะเห็นว่าที่นี่สอนด้านไอทีที่รู้สึกสนใจอยากจะเรียนอยู่ด้วย  อีกทั้งตอน ป.ตรี ไม่มีพื้นฐานทางไอทีมา  จึงอยากปูพื้นฐานจากที่นี่ เพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคต   2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน ตอบ ก็ทำให้ได้เปลี่ยนสายงานจากทางด้าน Marketing Communication...

Read More