จะนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างไร  "A Sustainable Strategy for Digital Transformation and Enterprise Architecture towards Thailand 4.0 series" ..มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำ Transformation ทั้งองค์กร และตนเอง ในการเรียนรู้กลยุทธ์การนำใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง   วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 2560 เวลา 9:00-16:00 สถานที่: ห้อง 201...

Read More

จะนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างไร  "A Sustainable Strategy for Digital Transformation and Enterprise Architecture towards Thailand 4.0 series" ..มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำ Transformation ทั้งองค์กร และตนเอง ในการเรียนรู้กลยุทธ์การนำใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง วันที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 9:00-16:00 สถานที่: ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี...

Read More

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 205 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ขันตี ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี หากไม่สามารถดูรูปได้ [qodef_button size="" type="" text="click" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon=""...

Read More

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ [qodef_button size="" type="outline" text="ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="http://www.mis.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/Announcement-of-eligible-applicants_122.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight="" margin=""] [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center"...

Read More

งานวิจัยหัวข้อ พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud USERS' POST-ADOPTION BEHAVIORS OF CLOUD STORAGE SERVICES   กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ และ รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชา Management  (Best Paper Awards) การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 KU SRC 1 st...

Read More

    8th ThaiTIMA (Thailand Technology and Innovation Management Association) งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดย: นายอรรฆวุฒิ เล้าอติมาน นักศึกษา MSMIS รุ่นที่ 9 และรองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต (อาจารย์ที่ปรึกษา) ชื่องานวิจัย: การศึกษาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์...

Read More

  Rotary Memorial Yoneyama Foundation องค์กรเอกชนที่ให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา Rotary Yoneyama Scholarships for International Students in Japan, 2017 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษาในญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของสาขาวิชาที่เลือก ผู้รับทุนจะได้รับดังนี้ -Undergraduates 100,000 yen/ month -Master’s students 140,000 yen/month -Doctoral students 140,000 yen/month ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นเงิน 400,000 yen จ่ายเฉพาะในปีแรกหลังจากเดินทางถึงและเข้าปฐมนิเทศที่ประเทศญีปุ่น หมดเขตรับสมัคร...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : นิธิป  ชวนตันติกมล ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Marketing Communication ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Business Intelligence Engineer   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ เพราะเห็นว่าที่นี่สอนด้านไอทีที่รู้สึกสนใจอยากจะเรียนอยู่ด้วย  อีกทั้งตอน ป.ตรี ไม่มีพื้นฐานทางไอทีมา  จึงอยากปูพื้นฐานจากที่นี่ เพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคต   2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน ตอบ ก็ทำให้ได้เปลี่ยนสายงานจากทางด้าน Marketing Communication...

Read More