กำหนดการสมัครและการสอบ SMART-II และ TU-GET ประจำปี 2561     กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II) ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ 3/2561 8-21 ตุลาคม 2561 เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 4/2561 3-16 ธันวาคม 2561 เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE...

Read More

  2018 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2018) Osaka International House Foundation, Osaka, Japan April 1 -3, 2018 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน 2018...

Read More

    The 17th International Conference on Electronic Business (ICEB 2017) University of Wollongong in Dubai, UAE December 4-8, 2017 นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน The 17th International Conference on Electronic Business...

Read More

งานวิจัยหัวข้อ พฤติกรรมการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud USERS' POST-ADOPTION BEHAVIORS OF CLOUD STORAGE SERVICES   กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ และ รศ.ดร. สุพีชา พาณิชย์ปฐม ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาวิชา Management  (Best Paper Awards) การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 KU SRC 1 st...

Read More

    8th ThaiTIMA (Thailand Technology and Innovation Management Association) งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดย: นายอรรฆวุฒิ เล้าอติมาน นักศึกษา MSMIS รุ่นที่ 9 และรองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต (อาจารย์ที่ปรึกษา) ชื่องานวิจัย: การศึกษาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : นิธิป  ชวนตันติกมล ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Marketing Communication ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Business Intelligence Engineer   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ เพราะเห็นว่าที่นี่สอนด้านไอทีที่รู้สึกสนใจอยากจะเรียนอยู่ด้วย  อีกทั้งตอน ป.ตรี ไม่มีพื้นฐานทางไอทีมา  จึงอยากปูพื้นฐานจากที่นี่ เพื่อต่อยอดการทำงานในอนาคต   2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน ตอบ ก็ทำให้ได้เปลี่ยนสายงานจากทางด้าน Marketing Communication...

Read More