ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ [qodef_button size="" type="outline" text="ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="http://www.mis.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/Announcement-of-eligible-applicants_122.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight="" margin=""] [qodef_separator class_name="" type="full-width" position="center"...

Read More

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  เรียบร้อยแล้วนั้น   โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 19 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ [qodef_button size="" type="outline" text="ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" custom_class="" icon_pack="font_awesome" fa_icon="" link="http://www.mis.tbs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Declared-eligible-studies_MIS-121.pdf" target="_blank" color="" hover_color="" background_color="" hover_background_color="" border_color="" hover_border_color="" font_size="" font_weight=""...

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือกดังต่อไปนี้    คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และต้องเคยศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต...

Read More

  นักศึกษา TOP 5 ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ 1.นาย เอกพันธ์ รหัส 5702037135 เกรดเฉลี่ย 3.87   2. นาย ภาณุวัฒน์ รหัส 5702037366 เกรดเฉลี่ย 3.82   3. นาย เสกสรร รหัส 5702037051 เกรดเฉลี่ย  3.77   4. นาย สรวรรณ รหัส 5702037101 เกรดเฉลี่ย  3.73   5. นาย อัคคพล รหัส...

Read More