ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

 

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 และกำหนดสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น

.
บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 18 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง F-304, F-305 และ F306 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ โถงหน้าลิฟท์ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

.
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารมายื่นรายงานต่อโครงการ รายละเอียดดังนี้

1. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET, TOEFL, IELTS) ตัวจริง
2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง
3. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน ตัวจริง