ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562

 

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น

.
บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 46 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ณ ห้อง 205, 206, 207 และ 208 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และหากผู้สมัครรายใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนด ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

.
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารมายื่นรายงานต่อโครงการ รายละเอียดดังนี้

1. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET, TOEFL, IELTS) ตัวจริง
2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง
3. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน ตัวจริง (สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานได้ที่นี่…)

Download ไฟล์ .Docx Download ไฟล์ .PDF