ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  เรียบร้อยแล้วนั้น

 

โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 19 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

อนึ่ง โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ มารายงานตัว ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ห้องโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ห้อง119)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์