ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น

.
บัดนี้ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 43 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ณ ห้อง 418, 419, 422 และ 423 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ โถงหน้าลิฟท์ชั้น 4 ฝั่งท่าพระจันทร์
และหากผู้สมัครรายใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กำหนด ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

.
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารมายื่นรายงานต่อโครงการ รายละเอียดดังนี้

1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด โดยรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน ตัวจริง (สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานได้ที่นี่…)

Download ไฟล์ .Docx Download ไฟล์ .PDF

หมายเหตุ: ผู้สมัครท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งผล TU-GET ตัวจริง ให้นำมาส่งในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ด้วย