ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) อย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

 

โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ

อนึ่ง โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ มารายงานตัว ระหว่างวันอังคารที่ 14 – วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ห้องโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ห้อง119) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์