การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือกดังต่อไปนี้   

 1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน  
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และต้องเคยศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี  (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน      
  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
  4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
 1. การสมัครสอบ

2.1    วิธีการสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบ Online ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th

ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 2. ชำระผ่าน Internet Banking
 3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย fax หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร มายัง สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทรสาร 02-623-5719
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามช่องทางที่ 1-3 ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ,  ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท 

      ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ

      หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้

สำนักงานบัณฑิตศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ผู้สมัครในทุกกรณี

 

ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงิน และใช้เป็นเอกสารแสดงตนในวันสอบ

ส่วนที่ 2  เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้

* สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว ประมาณ 7 วันทำการ โดยการ Login ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th

หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งงานบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

 

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

E-Mail : grad@tbs.tu.ac.th  โทรศัพท์ 0-2613-2263, 0-2623-5718

 

 • ขั้นตอนการสมัครสอบ

ส่งหลักฐานการสมัครสอบมาที่ โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     

(ห้อง 119)  ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เลขที่  2  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ  10200  วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า

“สมัครสอบโครงการ MSMIS”   

หลักฐานการสมัครสอบ

 1. ใบสมัคร (โครงการฯ จัดพิมพ์จากข้อมูลการสมัครทางออนไลน์ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครอีก)
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน  2  ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร
 4. ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)

(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของ ผู้สมัครสอบจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง)         

ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้กับโครงการฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2560

 

วิชาภาษาอังกฤษ  Thammasat University Graduate English Test (TU-GET)

การสมัครสอบ
 1. สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
 2. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 3. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ท่าน โปรดนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบเพื่อเข้าสอบ) อนุญาตให้นำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
 4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์
  (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
 5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวเข้าไปในห้องสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ

ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

สอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ตามรอบที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร วันสอบ
2/2560 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
26 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2623-5134, 08-7972-7755  โทรสาร 0-2623-5138

E-mail : tugetlitu@gmail.com

3. จำนวนนักศึกษา

            รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ  50  คน

4.  เงื่อนไขอื่น ๆ  ในการสมัครสอบ

ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) หรือ TOEFL

หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) ผู้สมัครสามารถยื่นใบรายงานผลสอบภาษาอังกฤษ ตามกำหนดวัน และเวลาตามที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้หรือ จะนำผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ตามรอบที่กำหนด  มายื่นให้โครงการฯ  ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2560  โดยนำมายื่นที่โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(ห้อง
119) ชั้น 1  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

5. ปฏิทินการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th และ  www.grad.tbs.tu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th และ  www.grad.tbs.tu.ac.th
รายงานตัว วันอังคารที่ 14 –  วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2560
เปิดเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 21 มีนาคม 2560
เปิดภาคการศึกษา 1/2560 พฤษภาคม 2560

  

การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว  ให้ผู้สอบคัดเลือกนำหลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษาต่อไปนี้  มามอบให้โครงการฯ  ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้น จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่สั่งพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 หรือ 1.5 นิ้ว
 2. หลักฐานในการแสดงตน ต้องยื่นเอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ
  • นักศึกษาไทยต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
  • นักศึกษาต่างชาติ หรือผู้ที่ไม่สามารถระบุสัญชาติ ต้องยื่นเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับการเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เช่น พาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าว หรือบัตรผู้อพยพ เป็นต้น
 3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมครุยปริญญา จำนวน 3 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์ ระบุข้อความว่าสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
 6. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ยศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

ประกาศ  ณ  วันที่           มกราคม  พ.ศ.  2560

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร)

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี